Detta avtal har ingåtts mellan Guard Systems Sverige AB (GS), som leverantör av Spotguard som omfattar positionering genom upp till tre teknologier GPS/GSM/RF och Kunden. Kunden anses ha accepterat avtalet genom signering eller när tjänsten tas i bruk.Betalning av faktura anses också som bekräftelse av avtal.
1. Beskrivning av systemet
Spotguard är en batteridriven spårsändare som placeras dolt i objektet. Varje Spotguard har sin egna unika identifikationskod. Spotguard levererar normalt en uppdaterad position var 12:e timme, synligt på GS webbsida och åtkomligt för Kund om så önskas. Vid stöld kan även radiosändaren i Spotguard användas för närsök och exakt lokalisering.
2. Avtalets omfattning
Avtalet gäller för Spotguard spårningsassistans. Tjänsten är först giltig när GS mottagit korrekt ifyllt Spotguard avtal och betalning enligt punkt 7 är mottagen. Spotguard avtalet definierar vilket objekt som är säkrat. Avtalet omfattar inte installation/montering av Spotguard.
3. Avtalet parter, förpliktelser/användande av utrustningen
Spotguard avtalet är ingått mellan GS och den person eller det företag som tecknat sig som Kund. Spotguard avtalet kan inte överlåtas, uthyras eller utlånas till annan part utan GS skriftliga samtycke. Kunden äger ej rätt till att använda Spotguard inkluderat närsök för säkring av riskobjekt utan särskilt avtal med GS. GS har rätt att neka närsök av dessa riskobjekt. Som riskobjekt anses tex snöskoter, ATV, mindre anläggningsmaskiner, möbler, EU-mopeder, elektronisk utrustning etc. Kunden ansvarar för att Spotguard rapporterar position via webbplatsen. Fel skall omedelbart rapporteras skriftligen till GS.
4. Avtalets varaktighet – uppsägning/upphörande
Spotguard avtalet gäller under avtalsperioden från leverans av enheten och förnyas automatiskt motsvarande urspungsperioden. Om avtalet skall sägas upp ska detta göras minst 3 månader före avtalets utgång. Uppsägning av Spotguard avtalet skall sändas skriftligt till GS. Båda parter kan säga upp avtalet med 14 dagars skriftlig redogörelse, om den andra part väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt detta avtal. Bristande betalning av avtalet anses utgöra väsentligt avtalsbrott. Vid fall av väsentligt avtalsbrott upphör tjänsten och spårningsassistans kommer inte genomföras. Upphörande av tjänst medför inte Kundens skyldighet för att betala för tjänsten och andra avgifter för den innevarande avtalsperioden.
5. SIM-kort
I de fall där GS är den juridiska ägaren av SIM-kort, skall detta inte användas för andra ändamål. Missbruk leder automatiskt till uppsägning av avtalet och fakturering av alla kostnader i samband med missbrukandet, minimum 5 000 SEK.
6. Täckningsområde
GSM/GPRS täckning är enligt avtal som GS har ingått med teleoperatörer som används för tjänsten. Normalt finns det god täckning i hela Europa samt övriga länder där teleoperatören kan leverera GSM/GPRS kontakt.
7. Betalning
Avtalet faktureras enligt gällande priser. Fakturering och betalning sker förskottsvis. Om Kunden anser att det är fel på utfärdad faktura, är det Kundens skyldighet att anmäla detta till GS innan betalningsfristens utgång.
8. Söktjänsten består av två delar.
– Spårningsassistans=Guard Systems larmcentral tar över vid händelse av stöld och leder polis och andra myndighetsutövare till den position som spårsändaren befinner sig.
– Närsök= (innebär att Guard Systems samarbetspartner utför pejling för att lokalisera objektet) kan utföras i Norden och Baltikum (utom Island). Om närsök skall utföras så tillkommer en kostnad på 3 500kr/tim. Kundens försäkringsbolag kontaktas för att tillsammans bedöma om närsök skall användas eller ej. Polisen kontaktas alltid som sedan tar över bevakningen.
8.1 Avtal med spårningsassistans
Tjänsten inkluderar spårningsassistans begränsat till 12 timmar/år.
Följande krav gäller:
a) Innan spårningsassistans inleds måste en polisanmälan finnas.
b) Under en sökoperation spärras Kundens webbtillgång till Spotguard enheten.
c) Det måste vara en verklig stöld av det säkrade objektet som beskrivs i Spotguard avtalet. Kunden måste täcka sökkostnaderna om det visar sig att objektet är lånat exempelvis av Kundens familjemedlemmar eller andra bekanta, bogserats bort pga felparkering etc. eller om det visar sig att objektet inte var låst eller korrekt säkrat som de allmänna försäkringsvillkoren kräver.
8.2 Sökkostnader
Vid tillfälle då GS har inlett närsök och det visar sig att förhållandena anses som beskrivs i punkt 8.1.c, kommer GS fakturera efter timtaxa 3 500 kr samt andra dokumenterade kostnader i samband med sök.
8.3 Utförande av spårningsassistans
På de villkor som framgår av detta avtal kommer GS efter att ha mottagit anmälan om stulet objekt utföra spårningsassistans för att återfinna objektet. På grund av de många förhållanden utanför GS kontroll, kan GS inte garantera återfinning av objektet. Baserat på en bedömning av möjligheten att återfinna objektet, är det GS som avgör hur länge ett sök skall pågå.
9. Administration av tjänsten
Kund skall själv administrera sina enheter och objekt via webgränssnittet.
10. Samtycke till positionering
Vid installation av en Spotguard så samtycker Kunden till att positioneringsdata inhämtas och lagras på GS server. Kunden får eget användarnamn/lösenord för behandling av dessa data om så önskas. Kunden ansvarar för att informera berörda parter om att objektet är utrustat med positioneringsutrustning, ex i samband med uthyrning eller utlåning av objekt med Spotguard enhet installerad. Kunden ansvarar själv för att inhämta samtycke från alla inblandade parter som omfattas av positioneringstjänsten med hänsyn till Personuppgiftslagen (PUL).
11. Ansvar och begränsningar
a) I de fall utrustning levererad av GS eller annan utrustning som GS må svara för, inte fungerar och detta beror på omständigheter som rimligen ligger utanför GS kontroll är GS inte ersättningsskyldigt. Detsamma gäller för anställda eller andra som utför uppdrag åt GS och på grund av oaktsamhet kommer till skada vid arbete med Spotguard enheten.
b) GS är utan ansvar om Spotguarden är satt ur funktion på grund av yttre påverkan.
c) GS ansvar omfattar under inga omständigheter indirekta skador eller följdskador som t.ex. produktionsbortfall eller annan inkomstförlust.
d) GS svarar inte heller för skada, förlust eller förseningar till följd av force majeure som krig eller krigsliknande situationer, strejk, lockout, bojkott, blockad, naturkatastrof eller andra förhållanden som är utanför GS kontroll. Det nämnda gäller även för det fall GS är direkt berörd av sådana händelser.
e) GS är inte ansvarig för eventuella pålagor och krav till följd av anvisningar, regler, riktlinjer eller beslut givna av myndigheter och teleföretag.
f) I de fall GS finner det nödvändigt p.g.a. service, tillsyn, kontroll eller reparation av systemet kan GS när som helst avbryta tjänsten. Sådan service mm skall utföras så snart detta är praktiskt möjligt så att systemet kan komma i funktion snarast möjligt.
g) GS är inte ansvarigt för uppföljning i de fall kontakt inte kan nås med Kunden eller annan angiven mottagare på av Kunden angivet telefonnummer eller motsvarande.
h) GS ansvar begränsas under alla omständigheter till bolagets gällande skadeförsäkring.
i) I det fall Spotguard är inlämnad för service eller av annan anledning inte befinner sig i objektet bär GS inte något ansvar enligt avtalet.
12. Adressändring
Kunden skall omgående skriftligen underrätta GS kundservice vid permanent adressändring. Om adressen inte underrättas GS är Kunden ansvarig för förlust och eventuella extra kostnader som uppstår till följd av feladresserad post eller andra händelser från GS eller GS samarbetspartner.
13. Tystnadsplikt
GS och bolagets anställda förpliktar sig till att upprätthålla sekretessen beträffande alla förhållanden kring driften av tjänsten, inklusive alla kunder, person och objektsupplysningar.
14. Tvister
Eventuella tvister med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol och enligt svensk rätt.
15. Ändring av priser och villkor
GS har rätt att göra ändringar i priser och villkor. Priser justeras vid förnyelse av avtalsperioden. Vid ökning av offentliga avgifter och liknande, har GS rätt till att höja priset på avtalet. Om en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för Kunden skall GS informera Kund senast en månad innan förändringen träder i kraft. Kunder som inte vill acceptera sådana nya villkor får, om inte ändringen beror på förändringar i offentlig rätt, häva avtalet med omedelbar verkan. Vid betalning eller användning av tjänsterna efter det att förändringen trädde i kraft, anses Kunden ha godkänt ändringen. Villkor kan laddas ner från GS hemsida eller kontakta GS kundservice.