Allmänna villkor för positioneringsavtal 

Detta avtal har ingåtts mellan Guard Systems Sverige AB (GS), såsom operatör av Positionerings- och alarm-systemen (Position Guard och Fleet Guard) i fortsättningen kallade positioneringssystemet, och kunden.
1 Beskrivning av systemet Positioneringssystemet består av en GPS mottagare för positionering och en kommunikationsenhet för sändning av positioner och alarm. Kunden kan själv, via avtal, få tillgång till sina objekt via ett webbgränssnitt. Objekten presenteras på kartan, det finns historik, man kan ta ut spårloggar med mera.
1.1 Positioneringsavtalet
Avtalet gäller för de objekt som är angivna i GS positioneringsavtal. Tjänsten är inte gällande och driftsatt förrän GS mottagit korrekt ifyllt Positioneringsavtal samt att betalningsskyldigheten uppfylles enligt punkt 6. Avtalet omfattar inte installation/montering av utrustningen.
2. Positioneringsavtalet parter/användande av utrustningen Positioneringsavtalet gäller mellan GS och den person eller företag som tecknat sig såsom Kund. Kunden äger ej rätt att överlåta, uthyra eller utlåna positioneringssystemet till annan utan GS skriftliga samtycke. Avtalet gäller för Sverige och de land där teleoperatören är representerad genom “roaming” avtal. I de fall då objekten befinner sej utanför Sverige mer än 10% av tiden på årsbasis, så har GS rätt att fakturera kunden för roaming-kostnader, d v s trafik från utlandet, om inget annat har avtalats.
3. Positioneringsavtalets varaktighet – uppsägning/upphörande Positioneringsavtalet gäller under avtalsperioden och förnyas automatiskt för en tid motsvarande den ursprungliga avtalsperioden varje gång om avtalet ej skriftligen sagts upp av någon part senast tre månader före avtalsperiodens utgång. Även under förlängningsperioderna gäller en uppsägningstid om tre månader. Om uppsägning ej skett så faktureras kunden för den nya perioden i enlighet med avtalet och punkt 6. Positioneringssystemet kan inte användas utan att avtalet samtidigt teck- nats samt registrerats hos GS. Om avtalet upphör stängs positionerings- systemet av och Kunden underrättas normalt om företagen åtgärd. I de fall part väsentligt åsidosätter sina förpliktelser enligt detta avtal äger den andra parten skriftligen säga upp avtalet med 14 dagars varsel. Bristande betal- ning efter förfallotid skall alltid anses utgöra väsentligt avtalsbrott. Vid bristande betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen samt avgifter för påminnelse och inkassobrev enligt lag.
4.SIM kort I de fall GS står som juridisk ägare utav SIM-korten, så skall dessa inte användas för annat än till positioneringssystemet. Missbruk av detta leder automatiskt till uppsägning av avtalet och fakturering av alla kostnader rela- terade till missbruket. Vid uppsägning av positioneringsavtalet så är Kunden skyldig att returnera SIM-korten till GS, i de fall annat inte avtalats särskilt.
5. Täckningsområde GSM/GPRS täckningen är beroende av de avtal som är gällande med tele- leverantören som används för att kunna leverera tjänsten. Täckningsområden uppges vid förfrågan.
6. Betalningsvillkor och prisändringar Betalningsvillkoren är vid all fakturering 20 dagar netto. GS har rätt att juste- ra priset vid förnyelse av ny avtalsperiod. Fakturering sker efter vid varje tid gällande prislista tillämpad av GS. Vid ökningar av telefonoperatörens trafik- avgifter och liknande, har GS rätt att höja priset under avtalsperioden.
7. Positioneringstjänsten Positioneringssystemet inkluderar ett webb-baserat gränssnitt med följande funktionalitet:
7.1 Åtkomst till Internet Kunden loggar in på GS hemsida, där varje enskild kund har ett eget använ- darnamn och lösenord.
a) Positionering på en kartbild, med verklig hastighet, riktning etc b) Objektregister c) Historisk spårlogg och körrrapporter d) Alarm och meddelandestatus Det kan vara vissa skillnader vad gäller funktionalitet för de olika produk- terna (FleetGuard resp PositionGuard).
7.2 Administration Kunden administrerar själv sina Positioneringstjänster och objekt via webb- gränssnittet. GS kan hjälpa Kunden med registreringar och support vad gäller gränssnittet under normal arbetstid, måndag – fredag.
8. Samtycke till positionering Vid installation av en positioneringsenhet så samtycker Kunden till att positioneringsdata inhämtas och lagras på GS servern. Kunden får ett eget användarnamn och lösenord för behandling av dessa data. Kunden ansva- rar för att informera alla berörda parter om att objektet är utrustat med positioneringsutrustning, ex i samband med uthyrning eller utlåning. Kunden ansvarar själv för att inhämta samtycke från alla inblandade parter som omfattas av positioneringstjänsten med hänsyn till Personuppgiftslagen (PUL).
9. Ansvar och begränsningar a) I de fall utrustning levererad av GS eller annan utrustning som GS må svara för, inte fungerar och detta beror på omständigheter som rimligen ligger utanför GS kontroll är GS inte ersättningsskyldigt. Detsamma gäller för anställda eller andra som utför uppdrag åt GS och på grund av oakt- samhet kommer till skada vid arbete med positioneringsenheten. b) GS är utan ansvar om positioneringsenheten är satt ur funktion på grund av yttre påverkan. c) GS är utan ansvar om GSM/GPRS enheten befinner sig utanför täck- ningsområdet, eller vid fel hos teleleverantören. GS är utan ansvar om GPS systemet är satt ut drift. d) GS ansvar omfattar under inga omständigheter indirekta skador eller följd- skador som t.ex. produktionsbortfall eller annan inkomstförlust. e) GS svarar inte heller för skada, förlust eller förseningar till följd av force majeure som krig eller krigsliknande situtioner, strejk, lockout, bojkott, blockad, naturkatastrof eller andra förhållanden som är utanför GS rimliga kontroll. Det nämnda gäller även för det fall GS är direkt berörd av sådana händelser. f) GS är inte ansvarigt för eventuella pålagor och krav till följd av anvisning- ar, regler, riktlinjer eller beslut givna av myndigheter. g) I de fall GS finner det nödvändigt p.g.a. service, tillsyn, kontroll eller repa- ration av systemet kan GS när som helst avbryta tjänsten. Sådan service m m skall utföras så snart detta är praktiskt möjligt så att systemet kan komma i funktion snarast möjligt. h) Om inte annat är skriftligt avtalat är GS inte ansvarigt för uppföljning i de fall kontakt inte kan nås med Kunden eller annan angiven mottagare på av Kunden angivet telefonnummer eller motsvarande. i) GS ansvar begränsas under alla omständigheter till bolagets gällande skadeförsäkring. j) I det fall positioneringssystemet är inlämnat för service eller av annan anledning inte befinner sej i objektet bär GS inte något ansvar enligt avtalet.
10. Information om affärsförhållande I de fall kunden åberopar rabatter eller andra affärsfördelar som erbjuds genom tredje part, tex försäkringsbolag, äger GS rätt att utbyta information med denna part rörande avtalet för att verifiera affärsförhållandet. GS äger också rätt att informera polis och andra rättsmyndigheter kunduppgifter och faktiska omständigheter som hänför sig till positionering och återfinning av objekt.
11. Ändring av avtalsvillkor GS har rätt att göra avgiftsändring samt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg gäller normalt från nästa avtals- period eller kalenderår, beroende på det som kommer först och meddelas kund per brev. En ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för kunden ger kunden rätt att säga upp avtalet tidigast efter eventuell bindningstid.
12. Tystnadsplikt Utöver det som stadgats i punkt 10 förbinder sig GS och bolagets alla anställda försäljare, agenter och övriga representanter att inte för någon yppa något om förhållandena kring driften av GS inklusive kund- och objektsupplysningar.
13. Tvister Eventuella tvister med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol och enligt svensk rätt.